Disclaimer

Sierbeton Industrie Markelo BV

Gebruik van de site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Er wordt geen garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Informatie en of aanbevelingen die van essentieel belang zijn voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de beheerder voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de beheerder.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van de beheerder zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De beheerder geeft geen garantie noch aanvaardt de beheerder enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.