Terms of use

Disclaimer, Privacy & Cookie Statement

Sierbeton Industrie Markelo BV

Gebruik van de site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Er wordt geen garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Informatie en of aanbevelingen die van essentieel belang zijn voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de beheerder voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé- doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de beheerder.

Gebruik van deze internetsite

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van de beheerder zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. De beheerder geeft geen garantie noch aanvaardt de beheerder enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel SIM beton  tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt SIM beton expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

SIM beton beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. SIM beton garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

SIM beton en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of SIM beton op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan SIM beton of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Gebruik van cookies op SIM beton website

Deze toelichting legt uit “wat cookies zijn” en welke soorten cookies SIM beton op haar websites gebruikt.

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een tekstbestand dat websites naar de computer van een bezoeker sturen of naar een ander apparaat dat verbonden is met het Internet, zodat ze de browser van de bezoeker kunnen identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan.

Gebruikt SIM beton cookies op haar websites?

Ja. SIM beton gebruikt cookies op haar websites om de website te verbeteren en diensten en functionaliteit aan te bieden aan haar gebruikers. U kunt het gebruik van cookies beperken of uitschakelen via uw Internet browser. Echter, zonder cookies kan het zijn dat u niet van alle mogelijkheden van de websites gebruik kunt maken.

Welke soorten cookies worden er gebruikt op de websites van SIM beton ?

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het onthouden van door u verstrekte informatie wanneer u door de website navigeert , of het beheren van uw ingelogde status tijdens de sessie.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website uw keuzes kan onthouden om de functionaliteit te verbeteren ten behoeve van uw gebruikersgemak. Bijvoorbeeld, functionele cookies zorgen ervoor dat de website uw persoonlijke instellingen onthoudt, zoals de selectie van uw land, uw aanhoudende ingelogde status indien door u aangegeven.

Cookies voor statistieken

Deze cookies laten ons gegevens verzamelen over uw gebruik van de website, inclusief de inhoud waarop u klikt terwijl u door de website browset. Hiermee wordt de prestatie en het ontwerp van de website verbeterd. Deze cookies kunnen aan een derde worden verstrekt, namelijk de provider van onze analytische tool, maar worden alleen gebruikt voor doeleinden die aan onze websites gerelateerd zijn.

Targeting cookies

Deze cookies onthouden informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, zodat we reclame en andere specifiek op u gerichte informatie naar u kunnen sturen. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies. Dit is erop gericht bepaalde handelingen van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Hoe schakel ik de werking van cookies uit of hoe verwijder ik ze?

Informatie over het uitschakelen van cookies in uw webbrowser kunt u bij de meeste browsers vinden onder het kopje ‘help’. Uw browser accepteert dan geen cookies meer van websites. U kunt dan de SIM beton website nog steeds bezoeken maar loopt kans dat bepaalde elementen niet meer werken.